Nën-Programi Media

Aksionet që mbështet programi Media

 • Trajnime
 • Zhvillimi i Projekteve të vecanta apo projekteve me një financues / producent të jashtëm (Slate Funding)
 • Video game
 • Programacionin Televiziv
 • Fondi i Bashkëprodhimit filmik (NEW)
 • Aksesi në tregje
 • Distribucioni (i përzgjedhur apo automatik)
 • Agjentët e shitjes
 • Zhvillimi i Audienceve (NEW)
 • Festivalet
 • Rrjetëzimi i Kinemave
 • Video on demand

Prioritetet e programit MEDIA

1.Të forcojë sektorin audioviziv Evropian nëpërmjet:

 • Krijimit të aftësive të reja, zhvillimit të rrjeteve dhe promovimit të teknologjive digjitale, duke siguruar njëkohësisht përshtajen me tregjet e reja.
 • Të prodhojë projekte audiovizive dhe t`i qarkullojë ato në vendet e BE –së, nëpërmjet bashkëprodhimeve apo projekteve televizive.
 • Të inkurajojë shkëmbimet dhe aksesin në tregje, duke krijuar një vizibilitet më të lartë për punimet audiovizive Evropaine në tregjet ndërkombëtare.
 • Të lehtësojë bashkëprodhimet audiovizive evropiane dhe ndërkombëtare ( pra përtej 28 vendeve anëtare të BE –së)

2. Të promovojë qarkullimin ndërkombëtar / mes dy apo më vendeve të produkteve audiovizuale:

 • Duke ndihmuar në distribucionin e Kinemave.
 • Duke promovuar aktivitetet e marketimit transkombëtar ( pra midis dy ose disa vendeve) dhe garantojë distribucionin në platforma të ndryshme.
 • Duke stimuluar audiencën nëpërmjet promovimit, eventeve që kanë për bazë njohjen e kinematografisë dhe filmit, si dhe festivalet e ndryshme
 • Duke ndihmuar bashkëpunimin evropain dhe ndërkombëtar në fushën e bashkëprodhimit.
 • Duke promovuar metoda / modele të reja distribucioni

Modulet e Programit Media

 • Përmirësimi i aftësive të profesionistëve në sektorët e industrisë kinematografike dhe asaj audiovizuale si dhe zhvillimin e audincës.
 • Promovimi i produkteve audiovizuale dhe kinemaografike të cilët kanë një potencial të lartë për qarkullim transkombëtar ( pra midis dy ose më shumë vendeve) si në tregjet evropiane, po ashtu dhe në ato ndërkombëtare, duke mbështetur në të njëjtën kohë edhe dublimin dhe përdorimin e subtitrave.
 • Mbështetje e aktiviteteve të kompanive prodhuese audiovizive evropiane, në vecanti kompanitë e pavarura të prodhimit, dhe lëhtesimi i bashkëprodhimeve evropiane dhe ndërkombëtare i produkteve audiovizive, duke përfshirë edhe prodhimet televizive.
 • Krijimi i mundësive për të hyrë në ngjarjet tregtare të profesionistëve të sektorit audioviziv si dhe tregjeve audiovizive. Po ashtu përdorimi i mjeteve të biznesit online brenda dhe jashtë Evropës.
 • Mbështetja dhe distribucioni i filmave jo kombëtarë Evropianë nëpërmjet shpërndarjes në Kinema apo nëpërmejt platformave të tjera.
 • Mundeson qarkulliin e filmit Evropian në mbarë botën si dhe filmit jo evropian në të gjitha platformat evropiane.
 • Mbështet pronarët e rrjeteve të kinemave evropaine për të shfaqur më së shumti filma evropianë duke ruajtur proporcoinalisht edhe shfaqjen e filmave jo – evropainë.
 • Mbështet iniciativa, duke përfshirë festivalet e filmave, nëpërmejt prezantimit dhe promovimit të një shumllojshmërie të punimeve audiovizuale evropiane bashkëkohore, si dhe punime kinematografike dhe audioviziuale pjesë e trashëgimisë evropaine.
 • Mbështet aktivitete të cilat kanë për qëllim të rrisin njohuritë e audiencave si dhe interesin e tyre kundrejt filmit evropian dhe kinemasë evropiane – në vecanti aktivitete të cilat kanë për qëllim promovimin e njohurive mbi filmin nga brezi i ri.
 • Mbështet modele të reja biznesi në sketorin audiovizual.