Call for proposal / Thirja për propozime “DEVELOPMENT of Single Project”

  • Company / Kompania : ART FILM
    Project / Projekti : THE DELEGATION
  • Contribution by the European Commission for Albanian Applicant / Kontributi i Komisionit Evropian për Aplikantin Shqiptar: 30.000,00