Call for proposal / Thirja për propozime “DISTRIBUTION selective scheme”

  • Company / Kompania : EMPIRE SHPK (Imperial Cinema Network)
  • Project / Projekti : PHANTOM BOY
  • Contribution by the European Commission for Albanian Applicant / Kontributi i Komisionit Evropian për Aplikantin Shqiptar: 3.000 euro