PROJEKTET FITUESE

Albanian success stories on Creative Europe Media Programme
Histori suksesi shqiptare në programin Media të Evropës Krijuese

56.000 Euro

Total mbështetje në mënyrë direke

22.500 Euro

Total mbështetje në menyre indirekte

78.500 Euro

Total për të dyja përfitimiet direkt dhe indirect 2015 – 2016