Thirrja për Propozime: “Mbështjetje për trajnime në fushën e sektorit audioviziv”

March 9, 2017 / BY / IN Thirrje për Propozime

Përshkrimi i thirrjes për propozime : Kjo thirje mbështet aktivitete që lidhen me trajnimet, si me poshtë :

  • Trajnime që lehtësojnë mësimin dhe marrjen e aftësive të reja krijuese apo të teknologjisë në fushën e prodhimeve aduiovizuale.
  • Trajnime që shërbejnë për të shkëmbyer eksperiencë ndërmejt brezit të ri dhe profesionistëve të sektorit.
  • Trajnime që krijojnë mundësi për t`u futur në tregjet ndërkombëtare të profesionistëve.
  • Trajnime që ndihmojnë në zhvillimin e modelve të biznesit në fushën e produkteve audiovizive.
  • Trajnime që ndihmojnë në fuqizimin ndërkombëtar të biznesit dhe bashkëpunimit të sektorit audiovizual.

Leave a Reply